Hogeldiniz

Dönem Bilgileri

U.R. Başkanı : RTN. BARRY RASSIN
1.Bölge Guvernörü : RTN. N. ALTAN ARSLAN
Kulüp Başkanı : M. MESUT ÖZDERİN

Sosyal Medya

Toplantı Bilgileri

Toplantı Yeri:

Akra Barut Otel

Toplantı Günü:Çarşamba
Toplantı Saati:12.30

Duyurular

Rotary Tanımı

1905 yılında kurulan ve dünya üzerindeki hizmet kulüplerinin ilki olan Rotary’nin kısa tarifi şöyledir :

  • “Rotary, yeryüzünde barış ve iyi niyetin kurulmasına yardımcı olmak,  bütün mesleklerde yüksek ahlak standarlarını teşvik etmek için dünya çapında örgütlenmiş  bir hizmet kuruluşudur”.

Rotary’nin hizmet ideali, “Kendinden Önce Hizmet” olarak tanımlanır. Bu anlayış tüm Rotaryenlerin ortak tavrı olurken, dünya çapında insanları ortak amaçlar çerçevesinde bir araya getirir.

 

Rotary Kulüplerinin üye profili, bulundukları bölge ve ülkedeki temsil edilen iş ve mesleklerin bir yansımasıdır. Kulübün her üyesi, farklı bir mesleği temsil etmektedir. Rotary’nin bu yapılanma biçimi sorunlar üzerine üretilen düşüncelerin, toplumun her kesimini kavrayabilmesi ve hizmetin toplumun tüm katmanlarına yayılabilmesini sağlamak içindir.

 

Kısaca Rotary, dört temel ilkeye dayanmaktadır;

 

  • Üyeler arasında dostluğu geliştirmek

  • Hizmet etme fırsatlarını çok yakından incelemek,

  • Hizmet idealini kişisel yaşantımızı vurgulamak

  • Karşılıklı anlayışı ve uluslararası ilişkileri geliştirmek

Bugün dünyada 160’dan fazla ülkede, 30.000’i aşkın Rotary kulübünde yaklaşık 1.200.000 Rotaryen bulunmaktadır.

 

ROTARY NEDİR?

Rotary dünyada iyi niyet ve barışın korunmasına inanan ve bu alanda hizmet veren iş ve meslek sahibi Rotaryenlerin dünya ölçüsünde birleştiği bir kuruluştur. İnsanlığa hizmet veren tüm mesleklerde, yüksek ahlak standartlarının teşvik edilmesi hedefidir.

Rotary'nin amacı, bütün onurlu girişimlerin temeli sayılan hizmet etme idealini teşvik etmek, geliştirmek ve özellikle;
   - Tanışıklığın geliştirilmesinin bir hizmet fırsatı sayılmasını,
   - İş ve meslekte erdemli olmanın bir değer olarak tanınması ve her Rotary üyesinin kendi meslek ve işini, topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesini,
   - Her Rotaryenin hizmet idealini kişisel işine olduğu kadar toplum hayatına da uygulamasını,
   - Hizmet idealinde birleşmiş olan çeşitli iş ve meslek sahibi insanlar arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle, uluslararası karşılıklı anlayışı, iyi niyeti ve barış idealini geliştirmektir.

Rotary hizmet idealinin gerek bireysel gerekse toplu olarak pratikte uygulanmasını teşvik etme amacıyla bir araya gelen iş ve meslek sahibi insanların oluşturduğu dünya çapında bir dostluk örgütüdür.

Rotary, hizmet idealini esas alarak, dünyanın her yerindeki uluslar arasında anlayış, iyi niyet ve barışçı ilişkilerin geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve özendirilmesi için gayret sarfeder.

Her Rotary Kulübü, toplumsal yaşamın yaygın olarak temsilini sağlamak ve Rotary'nin amacına hizmet etmek için, her meslekten seçer.

Kalıcı dostlukların ilk adımı olarak, tanışıklığın geliştirilebilmesi amacıyla, olağan kulüp toplantılarına belli asgari sayıda katılma, üyeliğin devamı için şart koşulmuştur.

Rotary Kulüpleri, Rotaryenlere kendi özel ya da iş ve mesleki yaşamlarında yüksek ahlaki standart örnekleri verme fırsatı sağlar.

Her Rotaryenin dini ve siyasi görüşü, yalnızca kendisini ilgilendirir.

 

ROTARY’NİN TARİHÇESİ 

Dünyanın ilk hizmet kulübü olan ve ABD’nin Illinois eyaletinde bulunan Chicago Rotary Kulübü, 23 Şubat 1905 yılında Paul P. Harris tarafından kuruldu. Harris’in isteği, gençliğini geçirdiği küçük kasabalarda bulduğu dostane ruhu, mesleki bir kulüpte tekrar yakalamaktı. “Rotary” adı, ilk başlarda toplantıların, üyelerin ofisleri arasında dönüşümlü olarak gerçekleştirilmesi adetinden yola çıkarak oluşturuldu.

Rotary'nin popülaritesi, kuruluşunu takip eden ilk on yıl içinde tüm Amerika Birleşik Devletleri’ne yayıldı. San Francisco’dan New York’a kadar kulüpler kuruldu. 1921 yılına gelindiğinde, Rotary kulüpleri altı kıtaya yayılmıştı. Kuruluş, bir yıl sonra Uluslararası Rotary adını aldı.

Rotary büyüdükçe, misyonu, kulüp üyelerinin mesleki ve sosyal çıkarlarına hizmet etmekten öteye geçti. Rotaryenler, ihtiyacı olan topluluklara hizmet verilmesine yardım etmek amacıyla kaynaklarını birleştirmeye ve yetenekleri ile bu alanlara katkıda bulunmaya başladılar. Kuruluşun bu ideale bağlılığı, en iyi şekilde kuruluşun “Kendinden Önce Hizmet” temel prensibinde ifade edilmektedir. Rotary daha sonra,  Dörtlü Deney adı verilen ve yüzlerce dile çevrilmiş olan bir Etik Bildirgesini de kabul etti.

Rotaryenler, İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında, uluslararası anlayışı geliştirme hususunda giderek daha fazla katılımcı olmaya başladılar. 1942 yılında Londra’da gerçekleştirilen bir Rotary konferansında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) kurulmasına yönelik ilk tohumlar atıldı. Çok sayıda Rotaryen, Birleşmiş Milletler’in danışmanları olarak hizmet verdiler.

1917 yılında Rotaryenler tarafından “tüm dünyada hizmet yapmak” amacıyla kurulan bir bağış fonu, 1928’de Rotary Vakfı olarak tanınan ve kar amacı gütmeyen bir şirkete dönüştü. 1947 yılında Paul Harris’in  ölümü üzerine, Rotaryenlerin Harris onuruna yaptığı ve toplamı 2 milyon doları bulan bir bağış yağmuru ile, Vakfın ilk programı olan ve günümüzde Elçilik(Ambassadorial) Bursu adı verilen lisansüstü eğitim bursları başlatıldı. Bugün, Rotary Vakfı’na yapılan bağışlar, yıllık olarak 80 milyon doları geçmektedir. Bu bağışlar, Rotaryenlerin, tüm dünyada umut dağıtmasını ve uluslararası anlayışı geliştirmesini sağlayan, çok geniş çaplı hizmet çalışmalarını ve eğitim programlarını desteklemektedir.

Rotary, 1985’te, tüm dünya çocuklarını çocuk felcine karşı aşılamayı hedefleyen tarihi bir karar aldı. Çocuk Felcini Yoketme Programı(Polio Plus Programı) aracılığı ile sivil toplum örgütleri ve ulusal hükümetlerle işbirliği içinde çalışan Rotary, özel sektörde, çocuk felcinin dünya üzerinden silinmesine yönelik global kampanyaya en büyük katkıyı sağlayan kuruluştur.  Rotaryenler, yüzbinlerce Polio Plus Programı gönüllüsünü harekete geçirmiş ve dünya genelinde bir milyardan fazla çocuğu aşılamıştır. Resmi olarak çocuk felcinden arınmış bir dünya için hedef tarih olan 2005 yılında, Rotary, bu amaç için yarım milyar dolardan fazla katkı sağlamış olacaktır.

Rotary, 21. yüzyıla yaklaşırken, toplumun değişmekte olan ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar yapmış; bu kapsamda, hizmet çabalarını çevre sorunları, okuma-yazma bilgisizliği, açlık ve korunmaya muhtaç çocuklar gibi acil hususları ele alacak şekilde genişletmiştir. Kuruluş, (dünya çapında) kadınları ilk defa 1989’da üye olarak almaya başlamıştır. Günümüzde, çeşitli mesleklerden  90,000 kadın üye bulunmaktadır.  Berlin Duvarı’nın yıkılması ile Sovyetler Birliği’nin dağılmasını takiben, Orta ve Doğu Avrupa’da Rotary kulüpleri kurulmuş veya mevcut kulüpler geliştirilmiştir. Günümüzde, 160’dan fazla ülkedeki yaklaşık 30.000 Rotary kulübünde, 1,2 milyon Rotaryen bulunmaktadır.

 

ROTARY KRONOLOJİ

1905…….Chicago, Illinois, ABD’de ilk Rotary kulübü organize oldu.

1908…….İkinci kulüp San Francisco, California, ABD’de kuruldu.

1910…….İlk Rotary Konvansiyonu Chicago’da yapıldı.

1912…….Manitoba, Kanada’daki Winnipeg Rotary Kulübü ABD dışında    resmi charter alan ilk kulüp oldu. (Kulüp 1910’da kurulmuştu.)

1917…….Rotary Vakfı’nın öncüsü olan bağış fonu kuruldu.

1932…….Chicago’lu Rotaryen Herbert J.Taylor, Dörtlü Öz Denetimi formüle etti.

1945…….49 Rotaryen, San Francisco’da Birleşmiş Milletler Charter’ına yardım etti.

1947…….Rotary kurucusu Paul Harris öldü; ilk 18 Rotary Vakfı bursu verildi.

1962…….Melbourne, Florida, ABD’de ilk İnteract Kulübü kuruldu.

1965…….Rotary Vakfı, Eşlendirilmiş Bağış ve Grup İnceleme Değişim programlarına başladı.

1978…….Uluslararası Rotary’nin en büyük konvansiyonu, 39834 katılımla Tokyo’da gerçekleşti.

1985…….Rotary, tüm dünya çocuklarını polio’ya karşı aşılamak üzere PolioPlus programını ilan etti.

1989…….Yasama Kurulu, Rotary üyeliğini dünya çapında kadınlara açtı; Budapeşte, Macaristan ve Varşova, Polonya Rotary Kulüpleri, yaklaşık 50 yılda ilk defa charter aldılar.

1990…….Moskova Rotary Kulübü, Sovyetler Birliğinde ilk charter alan kulüp oldu.

1990-91….Dünya Gezegenini Koruyunuz programı, 2000’e yakın Rotary-destekli çevre projesine ilham verdi.

1994…….Batı Yarımküre, polio’dan arındırılmış ilan edildi.

1999…….Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümünde Uluslararası Çalışmalar için Rotary Merkezleri kuruldu.

2000…….Batı Pasifik polio’dan arındırılmış ilan edildi.

2001…….30000’inci Rotary kulübü charter aldı.

2002…….Avrupa polio’dan arındırılmış ilan edildi; ilk 70 Rotary Barış Bursiyeri çalışmaya başladı.

 

ROTARY’NİN AMACI

Rotary'nin amacı;

-    Bütün değerli teşebbüslerin temeli sayılan hizmet idealinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi,

-    Tanışıklığın bir hizmet fırsatı olarak geliştirilmesi ve değerlendirilmesi,

-    İş ve meslek hayatında yüksek ahlak standartlarının teşviki, bütün yararlı mesleklerin değerinin tanınması ve takdir edilmesi ve her Rotaryen’in  kendi işini ve mesleğini , topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesi,

-    Her Rotaryen’in “Hizmet ideali”ni kişisel hayatında, iş ve meslek hayatında ve toplum hayatında uygulaması,

-    Hizmet İdealinde birleşmiş iş ve meslek adamları arasında Dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle Uluslar arası anlayışın, iyi niyet ve barışın geliştirilmesi,

olarak tanımlanır. 

Bu esaslara göre Rotary;

-    Bir anlayış ve yaşam biçimidir.

-    Toplumsaldır ve gizli hiçbir yönü yoktur.

-    Uluslararası tanışıklığı geliştirir.

-    Dostluk ve arkadaşlığın gelişmesine olanak verir.

-    İş ve meslek adamları arasında bilgi alışverişine fırsat sağlar.

-    İş ve meslek adamlarına birbirine destek olma olanağı verir.

-    Dostluk ve arkadaşlık ortamı içinde daha insancıl bir toplum yaratır.

-    Üyelerin liderlik yeteneklerini geliştirerek yapıcı çalışmalarla  topluma yararlı olmalarını sağlar.

-    Dünya devletleri arasında ilişkilerin gelişmesine ve evrensel barışın sağlanmasına aracı olur.

 ROTARY’NİN HİZMET İDEALİ

Bu bakış açısı tüm Dünya Rotaryenlerini içine alan bir tavrı belirtir ve bu hizmet ilkesi Dünya üzerindeki tüm insanları ortak bir amaç çerçevesinde bir araya getirir. 

Temmuz 2006 tarihi itibari ile, hizmet idealinde birleşmiş 1.200.000’nin üstünde kişi 30.000 ‘i aşan Rotary Kulübü’nün üyesidir. Rotary Kulüp üyeliği yalnızca ve davet üzerine , bölgedeki meslek guruplarından 5’e kadar veya üye sayısı 50 den fazla olan Kulüplerde, Kulüp üye sayısının %10’una kadar kişilerin seçilmesi ile oluşur. Rotary Kulüplerinde sınıflandırmanın amacı; her kulüpte bölgedeki bütün iş ve mesleklerin tam bir kesitinin bulunmasını sağlamaktır. 

ROTARYENLER ; karışıklığın olduğu yerde düzen , çirkinliğin olduğu yerde güzellik , yalnızlığın ve yanlış anlamanın olduğu yerde mutluluk ve sağlık yaratmak için uğraşır. 

Bu ilkeye göre, 

Rotary ; dostluk havası içinde ve tarafsız bir ortamda dini, ırkı ve siyasi görüşü  farklı kişilerin bir araya gelmesini sağlamaya çalışan bir kuruluştur. Buna göre düşünce ve görüşler farklı olsa dahi insanlar arasında sık sık bölünmelere neden olan partizanca faaliyetlerden  kaçınılarak birleşmiş yararlar için işbirliği ve anlayışın gelişmesine de yardım eder.

ROTARYENLER; olanak olan her yerde ve her yönde  hizmet verirler.

ROTARYEN; İşini yalnızca bir geçim kaynağı olarak düşünmeyen kişidir. Rotaryen için işi ve mesleği yaşamını sürdürmesi ve diğer insanlara hizmet vermesini sağlayan bir araçtır.

Bunun yanında her ROTARYENden ülkesine ve inançlarına sadık olması beklenir. Zira siyasi ve dini görüşler kişinin yalnız kendisini ilgilendiren bir husustur. 

Başlangıçta dayanışma amaçlı bir kuruluş görünümünde olan Rotary’de zamanla yalnız dayanışmanın iş ve meslek sahibi kişilerin devamlı olarak ilgisini  çekmeye yeterli  olmayacağı anlaşıldığından amaç giderek kendinden önce hizmet görüşüne yönlenmiş   ve görüş giderek yaygınlaşmış ve benimsenmiştir. 

Rotary prensipleri, üyeliğin verdiği hakların ticari yararlar için kullanılmasını yasaklar . Nitekim her Rotaryen’in uyması gereken “İş ve Meslek Sahibi Rotaryenlerin Bildirisi” nin son paragrafında: 

“İş ve meslek ilişkilerinde normal olarak başkalarına tanımadığım öncelik ve avantajları  Rotaryenlere de tanımamayı ve aynı şekilde Rotaryen dostlarımdan da benzeri öncelik ve avantajlar beklememeyi iş ve meslek sahibi bir Rotaryen olarak kabul ve beyan ederim” denilmektedir. 

Rotary’nin temel yaklaşımı, insanlar ve uluslar arası ortak değer yargıları oluşturmak, insanları birbirine yaklaştırmak ve evrensel barışa katkı sağlamaktır. 

Her ülkede bireyler , her şeyi devletten beklemeden Ülke sorunlarına sahip çıkarak hizmet verenlere destek olurlar. Bu, çoğu kez kişisel hareket tarzında değil, kişilerin bir araya geldikleri SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ eliyle gerçekleşir. 

Rotary, diğer sivil toplum örgütlerinden farkı olarak bir yardım derneği ya da yalnız bir dostluk topluluğu değildir. Rotary’nin öngördüğü yardım sadaka veya iane şeklinde yapılmaz.

Rotary, 1915’te kurulan Kwanis, 1917 de kurulan Lions ve 1919 da kurulan Optimist ve Zonta gibi organizasyonlara örnek olmuş, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim, ve Kültür Organizasyonu UNESCO‘nun kurulmasına zemin hazırlamış bir organizasyondur. 

Rotary Kulüpleri ve Rotaryenlerin, Rotary’nin amacına ulaşmak yolunda başardıkları ve planladıkları her çalışma Rotary’nin önerdiği Programlar içinde yer bulur. 

Kulüpler ve üyeler programlarını iyi uygulayabilirlerse bir hizmet kuruluşu olarak Rotary büyümeye devam edecek ve bütün Dünyada gördüğü saygıyı sürdürecektir. 

1935 Meksika Konvansiyonuna kadar altı ilkede toplanan Rotary’nin amacı, 1951 Atlantic City Konvansiyonunda dört bölümden oluşan tek maddeye indirilmiştir. 

Bir Rotaryen’den aşağıdaki dört bölümü  geliştirmesi ve teşvik etmesi istenir. 

Bunlar; 

-    Tanışıklığın geliştirmesinin bir hizmet fırsatı sayılması, 

-    İş ve meslekte yüksek ahlaki standartların tesisi, yararlı bütün işlerin saygıdeğer olduğunun kabul edilmesi ve her Rotaryenin kendi iş ve mesleğini topluma hizmet fırsatı olarak yüceltmesi,  

-    Her Rotaryen’in hizmet idealini kendi kişisel iş ve toplum hayatına uygulaması, 

-    Hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek adamları arasında Dünya çapında dostluk ilişkileri kurarak karşılıklı anlayışlı iyi niyet ve barışın geliştirilmesidir.

KENDİNDEN ÖNCE HİZMET olarak tanımlanır.

 

TÜRKİYE'DE ROTARY

Ülkemizde ilk Rotary Kulübü 1954 yılında Ankara'da kurulmuştur.

1951 ve 1952 yılları arasında gazeteci Falih Rıfkı Atay, gazeteci Ahmet Emin Yalman, Prof. Şükrü Esmer tarafından girişimlerde bulunulmuş ancak bu girişimler başarılı olmamıştır.

1952 yılı içinde Oğuzhan Koraltan tarafından başlatılan ikinci girişimde Nail Avunduk ve Doç. Dr. Mukbil Özyörük'ün kurucu üye olduğu ANKARA ROTARY KULÜBÜ 1954 TARİHİNDE KURULMUŞTUR. İLK KULÜP BAŞKANI ŞAHAP BİRGİ'DİR.

23 Mart 1955 yılı içinde Charter alan Ankara Rotary Kulübü, Uluslararası Rotary kayıtlarında TÜRKİYE'NİN İLK ROTARY KULÜBÜ'DÜR. Rıfat Bereket, İsmail Hakkı Kutbay, Kazım Taşkent, Eli Rosenthal, Hilmi Naili Barlo bu Kulübün kurucu üyeleridir.

Ülkemizin ikinci Kulübü İSTANBUL ROTARY KULÜBÜ olup, 8 Şubat 1956 yılında, Oğuzhan R. Koraltan, Paul Ziegler, Hasan Akev, Ahmet Rıfat Bereket, Ümit Kırdar, John A. Caouki, Ferit Sporel, Eli Rosenthal, Osman Aytuğ ve Hugh J. Beard tarafından kurulmuştur. 

Türkiye'de kurulan üçüncü Rotary Kulübü İZMİR ROTARY KULÜBÜ'dür. Bu kulüp İstanbul Rotary Kulübü'nden Nejat Eczacıbaşı ve John Cauki'nin girişimleri ile kurulmuştur. İlk Toplantısını 9 Ocak 1961'de yapan İzmir Rotary Kulübü'nün kurucuları arasında Sadi aral, Cemil Atalay, Muvahhit Atamer ve Süreyya Birsel vardır.

Dördüncü Rotary Kulübü de yine İstanbul Rotary Kulübü'nün öncülüğünde Zübeyir Seyhan'ın girişimleri ile 12 Haziran 1963'de kurulan BURSA ROTARY KULÜBÜ'dür.

Türkiye'de ilk Rotary Kulübü'nün kurulduğu 1954 yılından 1964 yılına kadar geçen ilk on yıl içinde kulüp sayısı dördü geçmemiştir. 1965 yılında bunlara Çankaya ve 1966 yılında da Samsun Rotary Kulüpleri eklenmiştir.

Bu gün ülkemizde 2420, 2430, 2440 Nolu 3 Bölgede 235'in üzerinde Rotary Kulübü ve 7800'ün üzerinde Rotaryen vardır.

 

Rotaract Nedir?

Rotaract kulüpleri, dünyaya barış ve uluslararası anlayış getirmeye yönelik global çabanın bir parçasıdır. Bu çaba toplum düzeyinde başlar ancak çalışmalarının sınırı yoktur. Rotaraktörler, Uluslararası Rotary’nin (UR) ve Rotary Vakfı’nın birçok kaynağına ulaşabilmektedir. Uluslararası Rotary, Rotaract kulüplerinin gelişmesi için idari desteği sağlamaktadır.

 

Tarih

Rotaract kısa fakat dinamik tarihini içinde hızla gelişmiştir. Bütün dünyadaki Rotary kulüpleri 1960 ların başlarında, üniversite gençlik kulüplerinin toplum hizmetleri projelerine sponsor olmaya başladılar.1967-68 UR başkanı Luther H. Hodges ve UR Yönetim Kurulu bu kulüp etkinliğinin uluslararası özelliğini dikkate aldılar ve 1968 de Rotaract, Rotary kulüplerinin resmi programı olarak kabul edildi.

Birkaç yıl sonra, Rotaract programları güçlenip büyüyerek 150 den fazla ülke ve coğrafi alanda, 7,300 kulüp güçlü bir uluslararası ağ oluşturdu.Rotaract’ın 145.000 genç kız ve erkeklerden (18-30 yaş) oluşan üyeleri, toplumlarının ihtiyaçları için çalışır, kişisel ve mesleki ilişkilerini genişletir ve dünya anlayışlarını arttırırlar. 

 

Amaçlar

Rotaract’ın amaçları şunlardır:

·         Meslek ve liderlik becerilerini geliştirmek

·         Her bireyin dünyasını kabul etmeye dayanarak, başkalarının haklarına saygı gösterilmesini sağlamak

·         Bütün yararlı uğraşların değerini ve önemini kabul ederek, hizmet için fırsat saymak

·         Ahlaki standartları liderlik niteliği ve mesleki sorumluluk olarak kabul etmek, uygulamak ve geliştirmek

·         Toplumda ve dünyadaki ihtiyaçların, problemlerin ve fırsatların hakkında daha fazla bilgi edinmek ve anlamak

·         Topluma hizmet ve tüm insanlara karşı uluslararası anlayış ve iyi niyetin arttırılması için kişisel ve gurup etkinliklerine olanak sağlamak;

 

Rotaract Nasıl Rotary Ailesine Katıldı?

Uluslararası Rotary, 31.000 Rotary Kulübü ve 1,2 milyonun üzerinde üyesi bulunan, alanlarında lider iş ve meslek sahibi kadın ve erkeklerden oluşan, dünya çapında bir hizmet organizasyonudur. Her Rotaract kulübüne yerel bir Rotary kulübü sponsor olur. Bu sponsorluk Rotary’nin, gençlerin veya Yeni Nesillerin, toplum yaşamı ile aktif olarak ilgilenmeleri ve mesleki gelişim olanağı bulmaları inancının sonucudur.

Bir Rotaract kulübünün kurulması, bir Rotary kulübünün kendi toplumunda üstlenebileceği en ödüle değer etkinliklerinden biridir. Rotaract programı Rotaryenlere, kendi toplumları yanı sıra global toplum ile de ilgilenmeleri şartı ile, dinamik genç kız ve erkeklere danışmanlık olanağını verir. Sıra ile bir Rotaract kulübü bir Rotary kulübüne, yeni enerji getirebilir, hizmet için yeni fikirler ilham edebilir, projelere verilen desteği arttırır ve geleceğin Rotary kulübü üyelerini oluşturur.

Rotaract kulüpleri, yerel düzeyde kendilerini yönetir ve finanse ederlerler. Hizmete ortakları olarak, sponsor Rotary kulüpleri ile birlikte çalışırlar, Rotaractorler geniş Rotary ailesinin önemli bir parçasıdır.

 

Rotaract Kulüpleri Ne yapar?

Rotaract kulüpleri, herşeyden önce kulüp üyelerinin ilgilerine bağlı olarak, proje ve etkinlikler organize ederler. Bununla birlikte, Rotaract programı içinde, her kulübün değişen derecelerde üstlendiği üç etkinlik türü bulunur; mesleki gelişim, liderlik gelişimi ve hizmet projeleri. Bu üç alan birlikte, dengeli bir kulüp programı oluştururken, her Rotaraktörün kişisel gelişimi için önemli deneyimler ve olanaklar sağlar.

 

Mesleki Gelişim

Kulübün mesleki gelişim çalışmaları üyelerin toplumlarındaki çalışma ortamı ve iş olanakları anlayışlarını genişletmelidir. Bu çalışmalar, toplumun ekonomik gelişiminde Rotaraktörün rolüne önem vermeli ve hizmet faaliyetlerinin yardımıyla geliştirilen becerilerin, işyerindeki sorunların çözümüne nasıl yardımcı olabileceğini göstermelidir. Her Rotaract kulübü, aşağıdaki gibi faaliyetler aracılığı ile üyelerine mesleki gelişim olanakları sağlamalıdır:

·         Mesleki forumlar

·         İş teknolojisi güncellemesi

·         Yönetim ve pazarlama seminerleri

·         İş ve meslek ahlakı konulu konferanslar

·         İş kurmaya yönelik finans ve kredi seçeneklerini anlatan sunumlar

Sponsor Rotaryenler, iş dünyasına girmek, iş ve meslek konusunda zorlukları aşmak hakkında pratik tavsiyelerle bulunarak, Rotaraktörlerin mesleki gelişimlerini arttırabilirler. Ayrıca kulübün mesleki gelişim projelerini, Rotary- Rotaract ortak projesi haline getirmek Rotaraktörlerin, Rotaryenleri daha yakından tanımasını sağlayabilir.

Liderlik Gelişimi

Bir kulübün liderlik geliştirme çalışmaları, sadece üyelerini kişisel yaşamlarında daha etkili liderler haline getirmeyi hedeflemez, aynı zamanda onlara konuyla ilgili projeler üreterek, kulüplerin nasıl gelişeceğini ve yaşatılacağını öğretir. Kulüp liderlerinin eğitiminde üzerinde durulması gereken önemli başlıklar şunlardır:

·         Topluluk önünde konuşma becerisinin geliştirilmesi

·         Rotaract programlarının potansiyel üyelere pazarlanmasını geliştirici teknikler

·         Üyeler arasında görüş birliği oluşturulması

·         Proje sorumluluklarının delege edilmesi ve gerekli takipin sağlanması

·         Projenin tanıtımı ve reklamı için kanallar saptanması

·         Kulüp gelişiminin güçlenmesi için finans kaynakları bulunması

·         Proje başarılarının değerlendirilmesi

 

Hizmet Projeleri

Kendinden Önce Hizmet Rotary’nin en önemli prensibidir. Rotaract kulübü hizmet projeleri, yurt içinde ve yurt dışında yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile hazırlanır. Bu projeler genellikle şiddet, uyuşturucu kullanımı, AIDS, açlık, çevre ve okuma yazma bilmeme gibi, günümüzün en önemli sorunlarını hedef alır. Her Rotaract kulübünün, biri toplum hizmeti amaçlı, diğeri uluslararası anlayışın gelişmesine yardımcı edici olmak üzere yılda en az iki proje tamamlaması gerekmektedir. Her bir poje, kulüp üyelerinin tamamının veya çoğunluğunun katılımı ile gerçekleşmelidir.

 

Neden Rotaract Kulübü Kuralım?

Bugünün gençleri yarının anne ve babaları, meslek sahipleri, iş liderleri ve toplum liderleri olacaklardır. Rotaract gibi programlar yardımıyla, toplumun sorumluluk sahibi, üretken bireyleri olmaları için gereken donanım ve becerileri kazanabilirler. Şimdi Rotary kulüplerinin Yeni Nesilleri yeteneklerini denemeye, becerilerini geliştirmeye ve yaşamları boyunca karşılaşacakları önemli konulara göğüs germeye yönlendirerek, geleceğe odaklanması zamanıdır.Rotaract programı, üyelerine gelecek nesillerle paylaşabilecek hayat becerileri aşılayabilir.

 

INTERACT NEDİR?

Interact Rotary’nin sponsorluğunda gençler için hizmet kulübüdür.Üyeleri 14-18 yaşlarında veya  lise yaşındadır, Interact gençlere anlamlı hizmet projelerine zevkle ortak olma fırsatı verir. İnteraktörler bu çalışmalar sırasında liderlik yeteneklerini geliştirirler ve yeni arkadaşlar edinirler.

Interactlar Uluslararası Rotary’nin (UR) ve Rotary Vakfı’nın birçok kaynağına ulaşabilmektedir. Uluslararası Rotary, Interact kulüplerinin gelişmesi için idari desteği sağlamaktadır.

UR başkanı Harold T. Thomas görevli olduğu 1959-60 yılında dünyayı gezerken, Gençlik hizmeti geliştirilmesi için Rotary potansiyelinin tamamen anlaşılmadığı kanısının Rotaryenler arasında yoğun ve geniş bir alana yayılmış olduğunu keşfetti. 1960 da Thomas meseleyi araştırmaları için 5 Rotaryenden oluşan bir komite atadı ve iki yıl sonra, Melbourne, Forida ABD’deki Melbourne Lisesinde 23 öğrenci ilk Interact kulübünü oluşturmak için bir araya geldiler. 

 

Interactlar hizmet etkinliklerinden,

·  Liderlik yeteneklerini ve kişisel dürüstlüklerini geliştirmenin

·  Başkalarına karşı yardımseverlik ve saygı göstermenin

·  Kişisel sorumlulukların ve çok çalışmanın değerini anlamanın

·  Uluslararası anlayış ve iyi niyeti geliştirmenin

 

önemini öğreniler

Interact kelimesi “Ululararası Faaliyet” (international action) anlamına gelmektedir ve bugün yaklaşık 200,000 genç 110 dan fazla ülkeye ait 8,700 kulüp, Interact’ı  tamamen uluslararası olgu yapmaktadır. Gençler Interact hizmet etkinliklerinin geniş donanımıyla arkadaşlığı ve ululararası anlayışı bütün dünyaya yaymışlardır.

 

Interact Nasıl Rotary Ailesine Katıldı?

Uluslararası Rotary, 31.000 Rotary Kulübü ve 1,2 milyonun üzerinde üyesi bulunan, alanlarında lider iş ve meslek sahibi kadın ve erkeklerden oluşan, dünya çapında bir hizmet organizasyonudur. Interact kulüpleri kendi kendilerini destekler, kendi kendilerini yönetirler fakat kendilerini sponsor olan Rotary kulübünden danışmanlık alırlar. Bu sponsorluk Rotary’nin, gençlerin veya Yeni Nesillerin, toplum yaşamı ile aktif olarak ilgilenmeleri ve mesleki gelişim olanağı bulmaları inancının sonucudur.

Bir Interact kulübünün kurulması, bir Rotary kulübünün kendi toplumunda üstlenebileceği en ödüle değer etkinliklerinden biridir. Interact programı Rotaryenlere, kendi toplumları yanı sıra global toplum ile de ilgilenmeleri şartı ile, genç kız ve erkeklere danışmanlık olanağını verir. Rotaryenler İnteraktörlerin meslek ve toplum liderleri olmaları için rota olarak hareket ederler. Sıra ile bir Interact kulübü bir Rotary kulübüne, yeni enerji getirebilir, hizmet için yeni fikirler ilham edebilir, projelere verilen desteği arttırır ve geleceğin Rotaryenlerini oluşturur.

 

Bütün kulüpler liderlik yeteneklerini arttırmak, toplumlarına hizmet etmek ve uluslararası anlayışı enişletmek etkinliklerini üstlenirler.

 

Interact Kulübü Ne Yapar?

Interact arasında uluslararası hizmetin hedefi, hizmet ideali içinde birleşen gençlerin dünya gurubu arasında uluslararası anlayışın, iyi niyet ve barışın çoğaltılmasına özendirmek, geliştirmesine yardımcı olmak ve ilerletmektir.

Interact kulüpleri kulüp üyelerinin ilgilerine bağlı olarak, çeşitli projeler ve etkinlikler organize ederler. Bununla birlikte, Interact programı içinde, bütün kulüpler liderlik yeteneklerini geliştirmek, kendi toplumlarına hizmet etmek ve uluslararası anlayışı ilerletmek etkinliklerini üstlenirler. Bu etkinlikler bir arada, dengeli bir kulüp programı oluşturmayı ve her İnteraktörün kişisel gelişimi için önemli deneyim ve olanaklar sağlamaktadır. 

“Kendinden Önce Hizmet” Rotary’nin en önemli yol gösteren prensibidir. Interact kulübünün hizmet projeleri evde ve çevrede yaşam kalitesini geliştirecek şekilde tasarlanırlar. Bu projeler sık sık şiddet, uyuşturucu kullanmak, AIDS, açlık, çevre ve cehalet gibi günümüzün çok önemli meselelerini hedef alır. Her Interact kulübünün, biri toplum hizmeti amaçlı, diğeri uluslararası anlayışın gelişmesine yardım edici olmak üzere yılda en az iki proje tamamlaması gerekmektedir. Her bir poje, kulüp üyelerinin tamamının veya çoğunluğun katılımı ile gerçekleşmelidir

 

Neden Interact Kulübü Kuralım?

Bugünün gençleri yarının anne ve babaları, meslek sahipleri, iş liderleri ve toplum liderleri olacaklardır. Interact gibi programlar yardımıyla, toplumun sorumluluk sahibi, üretken bireyler olmaları için gereken donanım ve yetenekleri kazanabilirler. Şimdi Rotary kulüplerinin Yeni Nesilleri doğal yeteneklerini denemeye, becerilerini geliştirmeye ve yaşamları boyunca karşılaşacakları önemli konulara göğüs germeye yönlendirerek, geleceğe odaklanması zamanıdır.Interact programı, üyelerine gelecek nesillerle paylaşabilecek hayat becerileri aşılayabilir.

 

Interact Kulüpleri Neler Yaptı?

 

Her Interact kulübü bir yılda iki hizmet projesi yapmaya özendirilir – biri okul veya toplum yararına ve diğeri ise uluslararası anlayışın ilerlemesine yardımcı olacak.

Aşağıdakiler dünya çevresinden bazı Interact projelerinin örnekleridir.Dört Kanada Interact kulübü güçlerini birleştirerek, Singapur Rotary kulübünün Kamboçyalı kronik görme zorluğu problemi olan kişilere yardım programına katıldılar. Interactlar yaklaşık 500 çift cam ve küçük tıbbi ekipmanlar toplayarak Singapurda ki Rotaryenlere yolladılar. Nelson Mandela Çocuklar Fonu için para temin ettiler. Güney Afrika’daki Interactlardünyanın en uzun spagettisini yapmak için 48 saat çalıştılar. Büyük bir toplum ve medya desteği,bu etkinliği tanıtmalarına ve toplum üyelerinin etkinlik için para ve malzeme bağışlamalarına yardım etti. Bir mil uzunluğundaki spagetti bittikten sonra, Interactlar yenilebilir porsiyonlara bölerek çeşitli yerel barınaklara bağışladılar.Boşalmış pillerin etkilerinden çevreyi korumaya yardım ettiler, Arjantin, Ayacucho’da İnteraktörler kullanmış pilleri topladılar ve asit sızmasının zararlarını engellemek için çimento tüplere koyarak mühürlediler. Bu proje, ülkenin diğer yerlerinde ki benzer çevresel çabalara ilham verdi.Her yıl ABD, California’daki Madera Interact kulübü, Meksika, Ensenada’ya uluslararası bir projeyi yönetmek için yolculuk yapıyor. Ensenada’da oyun bahçesi inşa etmek için güçlerini California’daki diğer Interact ve Rotary kulüpleri ile birleştiriyorlar. California’da bağışlanan oyun bahçesi ekipmanını tekrar cilalayarak, yolculuktan aylar önce hazırlıklara başlıyorar. Sınırı geçip ekipmanı naklediyorlar ve Ensenada Rotaryenlerinin yardımı ile iki günden fazla, çeşitli yerlerde kuruyorlar. 18 yılda 50 den fazla oyun bahçesi yapıldı. Interact kulüpleri Brezilya’nın Juti semtinde1,500 parçadan fazla giyecek topladılar, giyecekleri tamir ettiler ve toplumun 300 den fazla ihtiyaçlı ailesine dağıttılar.

 

 

Gençlerle Çalışmak için Yönetim Yönergesi

Uluslararası Rotary, Rotary etkinliklerinde ki bütün katılımcılar için, mümkün olan en emin ortamı yaratmaya ve sürdürmeye kendini adamıştır. Rotaryenlerin ortaklarını ve bütün gönüllüleri korumak, en iyi şekilde refahlarını sağlamak  ve Rotary ile bağlantı kuran çocukların ve gençlerin fiziksel, seksüel ve hissi istismarını engellemek bütün Rotaryenlerin görevidir.